Særlige tilbud
contactToggle Kontakt

I. Almindelige brugerbetingelser for WALTER GROUP's websider

I.1. Anvendelsesområde og ydelsesomfang

(1) Genstand for disse brugerbetingelser er brugen af de websider (efterfølgende ”websted”), der stilles til rådighed af LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG og dens forbundne koncernvirksomheder (efterfølgende ”WALTER GROUP”).

(2) Denne side indeholder de almindelige brugerbetingelser for webstedet. Ved besøg eller brug af webstedet (efterfølgende ”brug”) accepterer alle brugere og besøgende (efterfølgende ”bruger” eller ”brugere”) gyldigheden af disse almindelige brugerbetingelser. WALTER GROUP forbeholder sig ret til efter eget skøn og til enhver tid at ændre brugerbetingelserne.

(3) Alternativet for registrerede bruger:


Ved at klikke på feltet ”accepteret” eller ”send!” accepterer brugeren webstedets brugerbetingelser som bindende for brugeren. WALTER GROUP forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre nærværende brugerbetingelser. Brugeren skal endnu en gang give sit samtykke til de ændrede brugerbetingelser ved, som ovenfor beskrevet, at klikke på feltet ”accepteret” eller ”send!” for fortsat at kunne bruge WALTER GROUP's tjenester.

(4) WALTER GROUP tilbyder på sit websted branche- og virksomhedsrelaterede informationer for kunder, transportpartnere og jobsøgende. Enkelte tjenester (fx LOADS TODAY, kundeportal CONNECT) er kun tilgængelige for registrerede brugere.

(5) WALTER GROUP er berettiget til helt eller delvist at lukke webstedet og til at ændre dets indhold hhv. tjenester efter forgodtbefindende. WALTER GROUP påtager sig intet ansvar for sit websteds uafbrudte tilgængelighed. Der består ikke noget krav på brug eller opretholdelse af WALTER GROUP's websted.

I.2. Ophavsret / Immaterialret

(1) WALTER GROUP hhv. dens kontraktpartnere har ophavsret til webstedets samlede indhold (illustrationer, tekster, formuleringer, mærker, billeder, videoer, grafikker). Ved brug af WALTER GROUP's websted får brugeren ikke nogen licensrettigheder i forbindelse med de rettigheder, der er tilknyttet webstedet (fx industriel ejendomsret, ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder mv.). Mærker, design, billeder, tekster, tekstdele og øvrigt indhold på WALTER GROUP's websted må hverken ændres, kopieres, duplikeres, bruges, suppleres eller på anden måde udnyttes, uden at WALTER GROUP forudgående har givet skriftligt samtykke dertil. Undtaget derfra er duplicering, udnyttelse eller brug af materiale, der udtrykkeligt tilbydes til brug.

I.3. Ansvarsfraskrivelse

(1) WALTER GROUP hæfter kun for eventuelle skader, som benyttelsen af WALTER GROUP's website kunne forvolde brugeren, hvis der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

(2) WALTER GROUP hæfter ikke for nogen form for skader eller tab, som brugeren lider, hverken for direkte eller indirekte, umiddelbare eller følgeskader, uanset om disse har hjemmel i aftale, lovgivning vedrørende erstatningsansvar (herunder uagtsomhed) eller opstår på en hvilken som helst anden måde, såfremt de falder ind under én af følgende kategorier::

(i) Tabt fortjeneste og følgeskader
(ii) Hændeligt tab og tabt fortjeneste
(iii) Tabte forretningsmuligheder
(iv) Tab af good will og tab af data

(3) WALTER GROUP har gjort sig alle rimelige anstrengelser for at sikre, at de på WALTER GROUP's websted angivne informationer er korrekte og fuldstændige på det tidspunkt, hvor de bliver lagt ud på webstedet. WALTER GROUP påtager sig intet ansvar og afgiver ingen garanti for de informationer, der stilles til rådighed på webstedet, herunder fx downloads, tjenester tilbudt af tredjeparter, eksterne links eller andre indhold, som enten direkte eller indirekte anvendes på WALTER GROUP's websted eller er tilgængelige derfra. WALTER GROUP forbeholder sig også ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer af eller tilføjelser til informationerne på webstedet.

(4) WALTER GROUP hæfter ikke for skader forårsaget af brugerens egen usagkyndige anvendelse eller misbrug af brugerkontoen, af misbrug eller tab af identifikationsdata eller af de af brugeren lagrede data.

I.4. Tilgængelighed

(1) WALTER GROUP tilstræber at opretholde en kontinuerlig drift af og adgang til webstedet – helt efter de eksisterende tekniske, økonomiske, driftsmæssige og organisatoriske muligheder.

(2) WALTER GROUP påtager sig intet ansvar og afgiver ingen garanti for, at WALTER GROUP's websted eller dets indhold er til rådighed uden afbrydelse eller i det hele taget, er fejlfrie, eller at fejl rettes, ligesom WALTER GROUP ikke kan garantere, at webstedet eller hjælpemidler (som fx servere) er frie for virus eller andre farlige komponenter. WALTER GROUP fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for skader af hvilken som helst art, som måtte opstå som følge af WALTER GROUP's websted eller dets hjælpemidler, for så vidt dette er lovmedholdeligt.

(3) For perioder, i hvilke adgang til webstedet ikke er mulig på grund af tekniske eller andre problemer, påtager WALTER GROUP sig intet ansvar.

I.5. Eksterne links

WALTER GROUP's websted indeholder eksterne links til andre websteder tilhørende tredjeparter. WALTER GROUP har ingen indflydelse på eksterne websteders disponibilitet, kvalitet og indhold og påtager sig ikke noget ansvar for eksterne websteders indhold, der evt. er i strid med loven eller på anden måde forårsager skade hos brugere.

I.6. Sikrede sider

Websitet indeholder delvist SSL-certifikater fra SwissSign. SwissSigns SSL-certifikat indeholder, ud over en effektiv kryptering af brugerdata under overføring til webserveren, også udbyderens identifikation (WALTER GROUP) såvel som autentifikation af websitets ægthed som beskyttelse mod phishing.

Brugeren erklærer, at han/hun er bekendt med de generelle bestemmelser af SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) og SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), og at brugeren har læst og accepteret dem samt vil overholde dem. WALTER GROUP frasiger sig ethvert ansvar overfor brugeren i forbindelse med brug af SSL-certifikatet.

I.7. Passwords og brugerkonti

(1) Enkelte tjenester (fx LOADS TODAY, kundeportal CONNECT) er kun tilgængelige for registrerede brugere. Efter registrering og kontrol får brugeren af WALTER GROUP et password, der muliggør adgang til brugerkontoen.

(2) Brugeren er ansvarlig for beskyttelse af det fortrolige password og andre oplysninger samt alle aktiviteter i forbindelse med brug af brugerkontoen. Enhver uautoriseret brug af brugerkontoen eller andre sikkerhedskrænkelser bør straks meddeles WALTER GROUP. Registreringen af brugerkonto og tilmeldeling til et abonnement er knyttet til brugerens partnernummer. Brugeren er ikke berettiget til at afsløre sit partnernummer eller password over for andre personer eller dele disse med tredjemand. Enhver sådan afsløring af partnernummer og/eller af password fra brugerens side kan føre til sletning af brugerkontoen eller at abonnementet ophører.

(3) Data, indhold og informationer, som brugeren bliver bekendt med på grund af sin brugerkonto, bør ikke videregives til uvedkommende tredjepart.

(4) WALTER GROUP forbeholder sig ret til at godkende eller, uden at redegøre for grundene hertil, at afvise registreringen af eller tilmeldingen til en abonnementstjeneste. Endvidere er WALTER GROUP berettiget til at spærre enhver brugerkonto eller modtagelsen af enkelte abonnementstjenester uden at redegøre for grundene hertil.

I.8. Upload af ondsindet materiale

WALTER GROUP forbyder, at der uploades computerprogrammer, filer og andet materiale med skadeligt indhold som virus, manipulerede filer, ”skjulte” filer (som fx billeder, der er integreret i lydfiler), orme, trojanske heste eller bots til scrolling, afbildning af flere screens og til øvrige aktiviteter, der kan forstyrre webstedets integritet eller funktion eller online-kommunikationen i almindelighed.

I.9. Elektroniske angreb

(1) Elektroniske angreb af hvilken som helst art på WALTER GROUP's websted eller samtlige dermed forbundne data fra WALTER GROUP eller på data fra enkelte brugere er forbudt.

(2) Ethvert elektronisk angreb vil medføre udelukkelse af den pågældende bruger uden varsel og retsforfølges, idet der anlægges civilt søgsmål samt sag efter straffeloven.

 

 

II. Informationer om databeskyttelse

II.1. Lovligt grundlag

WALTER GROUP vil behandle alle data, der indsamles eller oplyses i forbindelse med WALTER GROUP's websted, i henhold til gældende lovbestemmelser i den østrigske databeskyttelseslov (persondatalov).

II.2. Brugerens samtykke til brug af data

(1) Brugeren giver samtykke til at modtage informationer, nyhedsbreve og markedsføringsmateriale elektronisk (fx via e-mail) fra WALTER GROUP. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, enten direkte via ”afmeld-linket” i nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til: 

austria@lkw-walter.com(2) Brugeren giver på grund af sine webbrowser-indstillinger udtrykkeligt samtykke til, at WALTER GROUP anvender cookies, især til, at disse lagres på brugerens harddisk. Nærmere oplysninger herom findes under punkt II.6. (cookies).

(3) Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til, at personlige data indsamles og lagres af WALTER GROUP (jf. § 28 i den østrigske persondatalov). Til dette formål skal brugeren sende en e-mail til austria@lkw-walter.com.

II.3. Indsigtsret, ret til berigtigelse eller sletning af oplysninger

Brugeren har til enhver tid ret til indsigt, berigtigelse og sletning af de lagrede oplysninger under de i den østrigske persondatalov (især §§ 26–28) omhandlede betingelser. Brugeren kan kontakte WALTER GROUP i forbindelse med disse anliggender ved at sende en e-mail til austria@lkw-walter.com.

II.4. Eksterne tjenesteydere

WALTER GROUP's website tilrettelægges og opdateres i samarbejde med eksterne serviceudbydere. Til udviklings- og testformål overføres i bestemte tilfælde anonymiserede data til tjenesteyderne. I nogle tilfælde får tjenesteyderne også adgang til åbne data. Før dette bliver tjenesteyderne dog kontraktligt forpligtet til at bruge de modtagne data udelukkende efter WALTER GROUP's instruktioner og til at slette dataene efter arbejdets afslutning.

II.5. Datasikkerhed

WALTER GROUP bestræber sig på at tilbyde udveksling af data via online-medier så sikkert som muligt. Samtidig opfordres brugeren til at gøre sig rimelige anstrengelser for at opnå sikker internetbrug (opdateret browserversion, hemmeligholdelse af adgangsdata for online-platforme).

II.6. Cookies

(1) Der anvendes såkaldte ”cookies” for at udvide internettilbuddets funktionsomfang og for at gøre brugen af webstedet mere komfortabelt for brugeren.

(1.1) De fleste af de cookies, som WALTER GROUP anvender, bliver automatisk slettet fra brugerens harddisk efter afslutning af browser-seancen (midlertidige cookies). Midlertidige cookies bliver for eksempel brugt til at kunne tilbyde kunden bestemte formular-funktioner henover flere sider. Derudover anvender WALTER GROUP også cookies, som forbliver på brugerens harddisk (permanente cookies). Disse permanente cookies har en levetid på 1 måned til 10 år og bliver slettet af sig selv efter den fastsatte tid, eller også kan de slettes manuelt af brugeren. Det eneste formål med disse cookies (permanente cookies) består i at tilpasse internettilbuddet til kundens ønsker bedst muligt, og derigennem gøre brugerens anvendelse af websitet mere komfortabel.

(1.2) Tredjeparts-cookies (såkalde Third-Party-Cookies)
WALTER GROUP gør brug af visse tredjepartsudbydere (reklamepartnere), som hjælper med at udforme internettilbuddet, så det er mere interessant for kunden. Derfor bliver også cookies (midlertidige eller permanente cookies) fra tredjepartsudbydere lagret på brugerens harddisk efter anvendelse af websitet. Den eneste grund til at benytte tredjepartsudbydernes cookies er for at give tredjepartsudbyderne mulighed for at henvende sig til brugeren med målrettede reklamer. Det skal udtrykkeligt påpeges, at WALTER GROUP ikke påtager sig noget ansvar for lovmæssig anvendelse af tredjepartens cookies.

(1.3) Disse cookies (WALTER GROUP og tredjepartsudbydere) indeholder ingen personlige data. Der bliver kun fremdraget data under et bruger-id pseudonym. Det handler herved for eksempel om data, der fortæller, hvilke sider brugeren har set, hvilket indhold der er blevet søgt efter, osv. Disse pseudonym-data bliver på intet tidspunkt bundet sammen med brugerens personlige data.

(1.4) Brugeren kan få indflydelse på brugen af cookies gennem relevante indstillinger i bruger-browseren. Det er for eksempel muligt at godkende cookies generelt eller enkeltvist, eller at afvise dem generelt. Dette kan imidlertid medføre en indskrænkning af funktionsomfanget af tilbuddet, der stilles til rådighed af WALTER GROUP.

II.7. Webstedsanalyse

(1) WALTER GROUP's websted benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste under Google Inc. (”Google”). Google Analytics anvender såkaldte ”cookies”, tekstfiler, der placeres på brugerens computer og som gør det muligt at analysere brugerens brug af webstedet. De af disse ”cookies” genererede informationer vedrørende brugerens brug af dette websted sendes i reglen til Googles server i USA, hvor dataene gemmes. Hvis IP-adressens anonymisering aktiveres på dette websted, forkorter Google dog en besøgendes IP-adresse, inden denne lagres, i medlemsstaterne af Den Europæiske Union eller i andre lande, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse sendt til Googles server i USA og forkortet der. På WALTER GROUP's vegne vil Google benytte disse oplysninger til at evaluere brugerens brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktiviteter og til at yde WALTER GROUP yderligere tjenesteydelser i tilknytning til brugen af webstedet og internettet. Google kæder ikke IP-adressen, der fremsendes fra brugerens browser ved anvendelse af Google Analytics, sammen med andre data.

(2) Brugeren kan afvise lagring af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i browser-software. Brugeren gøres opmærksom på, at dette eventuelt kan medføre at ikke alle funktioner på webstedet kan benyttes i fuldt omfang. Brugeren kan desuden forhindre at den information, der genereres af cookies og som vedrører brugen af webstedet (herunder brugerens IP-adresse), indsamles og bearbejdes af Google, idet der installeres et browser-plugin som kan downloades via følgende link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Social Media Plugins

(1) På dele af WALTER GROUP's websted er tredjeparts-anvendelser (fx AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) integreret samt indhold, der er lagret på tredjeparts-platforme (fx YouTube). På trods af omhyggelig kontrol og aktive foranstaltninger til at sikre databeskyttelse har WALTER GROUP ingen indflydelse på, hvilke brugerdata tredjepart indsamler på WALTER GROUP's websted, og hvordan disse data bruges af tredjepart. Ansvaret for disse data ligger udelukkende hos udbyderne af disse anvendelser:

(1.1) Websitet indeholder AddThis-komponenter. AddThis er en bookmarking-tjeneste, som gør det muligt for brugeren af websitet at dele den aktuelt udvalgte side med andre brugere i sociale netværk, som fx Facebook, Twitter, Google+ Brugeren kan dermed dele, kommentere og vurdere indholdet af websitet. Når brugere benytter disse AddThis-elementer, opbygger brugerens internet-browser en direkte forbindelse til AddThis-serverne og i givet fald det udvalgte sociale netværk eller bookmarking-tjeneste. Ved anvendelse af AddThis bliver der brugt cookies. De derved producerede data (som fx brugstidspunkt eller browser-sprog) bliver overført til AddThis LLC i USA og bearbejdet der. Når du sender indhold af websitet til sociale netværk, bookmarking-tjenester osv., kan der dannes en forbindelse mellem website-besøget og brugerprofilen ved det tilsvarende netværk. Nærmere informationer om databearbejdning (inklusive brugsårsag) gennem AddThis LLC og den databeskyttelse, der håndhæves af AddThis LLC, kan findes under http://www.addthis.com/privacy. Yderligere information om databearbejdning og databeskyttelse gennem de sociale netværk, bookmarking-tjenester osv., såvel som indstillingsmuligheder for brugeren, kan læses i retningslinjerne for databeskyttelse af den pågældende udbyder. De pågældende data videregives ikke til tredjeparter af WALTER GROUP. Brugeren erklærer sig via brugen af AddThis-felterne enig med databearbejdningen gennem AddThis LLC gældende i det omfang, som er angivet på websitet http://www.addthis.com. Brugeren kan når som helst bestride brugen af brugerdata ved at benytte "Opt Out Cookies". Der kan læses mere om dette på AddThis LLC's førnævnte website. Hvis brugeren ikke ønsker, at AddThis indsamler brugerdata gennem websitet, må brugeren ikke benytte AddThis-elementerne.

(1.2) Facebook Inc. med hjemsted i 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”) tilbyder plugins til websideoperatører, som anvendes på WALTER GROUP's websted. Disse plugins er genkendelige på grund af Facebook-logoet eller Facebooks ”Synes godt om”- og ”Anbefaler”-knap. Hvis brugeren besøger et af WALTER GROUP's websteder, som indeholder dette plugin, opretter brugerens browser en forbindelse til plugin-udbyderens servere. Indholdet af plugin’et sendes direkte af Facebook til brugerens browser og fremvises på tilsvarende måde på siden. WALTER GROUP har ingen indflydelse på plugin’ets fremviste indhold. Facebook kan eventuelt modtage information om brugerens besøg på webstedets pågældende sider og henføre den til en Facebook-konto, hvis brugeren er registreret hos Facebook eller for nylig har besøgt en webside af Facebook eller med Facebook-indhold. Hvis brugeren aktivt benytter plugins, fordi brugeren fx aktiverer ”Synes godt om”-knappen eller har videresendt en anbefaling af siden, fremsendes ligeledes tilsvarende informationer fra brugerens browser direkte til Facebook, uden at WALTER GROUP har indflydelse på dette. Nærmere informationer om art, formål og omfang samt den videre bearbejdning og anvendelse af brugerens data gennem Facebook findes i Facebooks vejledning vedrørende beskyttelse af personoplysninger på

http://www.facebook.com/policy.php

Dér finder brugeren også yderligere informationer vedrørende sine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte sine personlige data. WALTER GROUP har ingen indflydelse på formålet med og omfanget af dataindsamling gennem Facebook og den videre bearbejdning gennem Facebook, og WALTER GROUP har heller ingen adgang til disse data.

(1.3) Twitter Inc. med hjemsted i 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (”Twitter”) tilbyder plugins til websideoperatører, som anvendes på WALTER GROUP's websted. Disse plugins genkendes ved Twitters ”tweet”- eller ”follow”-knap. Websider med disse plugins opretter en direkte forbindelse til Twitter og fremsender – afhængig af brugerens login-status hos Twitter – forskellige data. På den måde kan det være muligt at drage konklusioner om brugerens benyttelse af WALTER GROUP's websted, som Twitter eventuelt vil bruge til egne formål. De fremviste indhold af plugin’et ligger på Twitter-servere og vises blot på WALTER GROUPs websted. WALTER GROUP har ingen indflydelse på formålet med og omfanget af dataindsamling gennem Twitter og den videre bearbejdning gennem Twitter, og WALTER GROUP har heller ingen adgang til disse data. Nærmere informationer om Twitters bestemmelser vedrørende beskyttelse af personoplysninger findes her

http://twitter.com/privacy


(1.4) Google Inc. med hjemsted i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”) tilbyder plugins til websideoperatører, som anvendes på WALTER GROUP's websted. Disse plugins genkendes ved ”Google-Plus-One”-knappen. Websider med disse plugins opretter en direkte forbindelse til Google og fremsender – afhængig af login-status hos Google – forskellige data. På den måde er det muligt at drage konklusioner om brugerens benyttelse af WALTER GROUP's websted og påvirke resultater i søgemaskinerne hos Google. De fremviste indhold af plugin’et ligger på Google-servere og fremvises blot på WALTER GROUP's websted. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen gennem Google og den videre bearbejdning gennem Google står ikke i forbindelse med WALTER GROUP, som heller ikke har adgang til disse data. Nærmere informationer om Googles bestemmelser vedrørende beskyttelse af personoplysninger findes her

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Interesserelateret reklame/re-targeting

Websitet anvender såkaldte re-targeting teknologier. WALTER GROUP benytter disse teknologier til at udforme internettilbuddet mere interessant for brugeren. Denne teknik gør det muligt, at brugere, der allerede har udvist interesse for WALTER GROUPs website, ydelser eller produkter, får vist reklamer på tredjeparts-websites.

WALTER GROUP er overbevist om, at indsættelse af personlige, interesserelevante reklamer som regel er mere interessant for brugeren end reklamer, der ikke har nogen personlig relevans. Indsættelsen af disse reklamer på tredjeparts-websites følger på basis af en cookie-teknologi og en analyse af hidtidig brugeropførsel. Denne reklameform er fuldstændig anonym. Der bliver ikke lagret nogen personlige data, og der bliver heller ikke sat nogen brugerprofiler sammen med personrelevante brugerdata.

 

III. Øvrige bestemmelser

III.1. Værneting

Denne kontrakt er undergivet østrigsk ret. Retten for Handelssager i Wien indre by erklæres for at være den til tvistbilæggelse kompetente domstol. Der gælder udelukkende østrigsk ret uden anvendelse af FN-køberet og henvisningsbestemmelserne i de østrigske internationale privatretlige regler.

III.2. Ændringer og tilføjelser, ugyldighedsbestemmelser m.v.

(1) Ændringer af og tilføjelser til denne kontrakt kan kun ske skriftligt. Mundtlige biaftaler er ugyldige.

(2) Hvis, af hvilken som helst grund, en eller flere betingelser i denne kontrakt bliver ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af aftalens øvrige indhold.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Garanterede kvalitets- og miljøstandarder, iht. hvilke der vælges leverandører, indkøbes materiale, produceres og kvalitetskontrolleres.
Kontakt

Din kontakt til:

>

Dette website bruger cookies for at kunne sikre dig den bedst mulige brugererfaring. Ved at bruge websitet accepterer du at cookies gemmes. Du finder yderligere oplysninger på: Brugsbetingelser